Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej

Opublikowany przez

Na terenie miasteczka rowerowego powstanie Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej

Informacja o projekcie „Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej”.

Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej to projekt złożony do konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu – Subregionalnego Programu Rozwoju.

Do konkursu można było złożyć projekty, które związane będą z wykorzystaniem
i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych i realizowane będą
w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach.

Ścieżka wyboru projektu:

  1. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego kartę projektu, zarys planowanego przedsięwzięcia (opisany pomysł), który musiał spełniać kryteria konkursu. Oceniali go urzędnicy UM WM.

  2. Po zakwalifikowaniu na pierwszym etapie projekt trafił na forum subregionalne, gdzie został poddany ocenie delegatów, przedstawicieli samorządów, organizacji i przedsiębiorców poprzez glosowanie.

  3. Po zdobyciu odpowiedniej ilości głosów projekt został dopuszczony do dalszej oceny do kolejnego etapu czyli zamkniętego konkursu, w którym wymagane było sporządzenie szczegółowego wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami opisem, analizą finansową. Wniosek należało złożyć w wyznaczonym terminie. Został on poddany ocenie przez urzędników UM WM oraz ekspertów zewnętrznych. Oceniany był pod względem formalnym, kolejnym etapem była ocena finansowa, a końcowym ocena merytoryczna.

  4. Komisja Oceniająca Projekty oceniła projekt przypisując mu 72 punkty
    i w związku z tym projekt znalazł się na liście do dofinansowania.

  5. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego projekt został zakwalifikowany do dofinansowania.

Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej skierowany jest to szerokiego grona osób, które chcą skorzystać z oferty aktywnego wypoczynku. Duży zakres usług, jaki będzie oferowany w parku, pozwoli skorzystać z nowego obiektu zarówno młodzieży lubiącej aktywnie spędzać wolny czas, jak i rodzinom z małymi dziećmi, które chcą spędzać wolny czas aktywnie na świeżym powietrzu. Zainstalowane nowe urządzenia pozwolą zarówno na poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, jak i pozyskanie nowych umiejętności przez tę grupę wiekową. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie dostosowanie Parku dla osób niepełnosprawnych, które będą mogły korzystać z tego miejsca. Podkreślić należy iż przystosowanie i wprowadzenie urządzeń dla dzieci niepełnosprawnych jest ważnym elementem tego projektu.

Charakterystyczne parametry określające planowany obiekt i zakres robót

budowlanych.

1. Ogólnodostępna strefa zabaw dla dzieci – huśtawki, piaskownice z taśmociągiem

i minikoparką, ławki, karuzele, plac z trampolinami ziemnymi, tory przeszkód (huśtające się belki, ścieżka wykorzystująca zmysł równowagi itp.).

2. Strefa ograniczonego dostępu – Piramidy linowe, tory przeszkód w przestrzeni.

3. Strefa wspinaczki rodzinnej – mini ścianki wspinaczkowe w tym też naturalne elementy krajobrazu/przyrody np. głazy przystosowane do wspinania również dla najmłodszych osób.

4. Strefa rowerowa – miasteczko rowerowe z pełną infrastrukturą niezbędną do nauki jazdy na rowerze w ruchu drogowym.

5. Strefa relaksu – Strefa odpoczynku. Obszar umiejscowiony z dala od ruchu ulicznego. Jednocześnie strefa zaprojektowana w ten sposób aby możliwe było użytkowanie tej przestrzeni jako miejsce spotkań dla większej liczby osób. Strefa ta będzie zawierała altankę, ławeczki oraz scenę plenerową.

6. Skatepark – nowy tor z urządzeniami wykonanymi z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.

7. Strefa siłowni plenerowej – wkomponowanie istniejącej siłowni w Lasku Schwerteńskim do Parku Rekreacji Przestrzennej.

8. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych, komunikacyjna, elementy

uzupełniające.

Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia wyniesie 1 080 000 zł.

Cała wartość inwestycji szacowana jest wstępnie na 1 961 330 zł.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji a jego koordynatorem Bogusław Kmak – zastępca dyrektora MOSiR.

20170706_115202[1]