Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej

logo_malopolska

Informacja o projekcie „Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej”.

Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej to projekt złożony do konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu – Subregionalnego Programu Rozwoju.

Do konkursu można było złożyć projekty, które związane będą z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych i realizowane będą w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach.

Ścieżka wyboru projektu:

  1. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego kartę projektu, zarys planowanego przedsięwzięcia (opisany pomysł), który musiał spełniać kryteria konkursu. Oceniali go urzędnicy UM WM.
  2. Po zakwalifikowaniu na pierwszym etapie projekt trafił na forum subregionalne, gdzie został poddany ocenie delegatów, przedstawicieli samorządów, organizacji i przedsiębiorców poprzez glosowanie.
  3. Po zdobyciu odpowiedniej ilości głosów projekt został dopuszczony do dalszej oceny do kolejnego etapu czyli zamkniętego konkursu, w którym wymagane było sporządzenie szczegółowego wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami opisem, analizą finansową. Wniosek należało złożyć w wyznaczonym terminie. Został on poddany ocenie przez urzędników UM WM oraz ekspertów zewnętrznych. Oceniany był pod względem formalnym, kolejnym etapem była ocena finansowa, a końcowym ocena merytoryczna.
  4. Komisja Oceniająca Projekty oceniła projekt przypisując mu 72 punkty procentowe i w związku z tym projekt znalazł się na liście do dofinansowania.
  5. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego projekt został zakwalifikowany do dofinasowania.

Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej skierowany jest to szerokiego grona osób, które chcą skorzystać z oferty aktywnego wypoczynku. Duży zakres usług, jaki będzie oferowany w parku, pozwoli skorzystać z nowego obiektu zarówno młodzieży lubiącej aktywnie spędzać wolny czas, jak i rodzinom z małymi dziećmi, które chcą spędzać wolny czas aktywnie na świeżym powietrzu. Zainstalowane nowe urządzenia pozwolą zarówno na poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, jak i pozyskanie nowych umiejętności przez tę grupę wiekową. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie dostosowanie Parku dla osób niepełnosprawnych, które będą mogły korzystać z tego miejsca. Podkreślić należy iż przystosowanie i wprowadzenie urządzeń dla dzieci niepełnosprawnych jest ważnym elementem tego projektu.

Charakterystyczne parametry określające planowany obiekt i zakres robót

budowlanych.

1. Ogólnodostępna strefa zabaw dla dzieci – huśtawki, piaskownice z taśmociągiem

i minikoparką, ławki, karuzele, plac z trampolinami ziemnymi, tory przeszkód (huśtające się belki, ścieżka wykorzystująca zmysł równowagi itp.).

2. Strefa ograniczonego dostępu – Piramidy linowe, tory przeszkód w przestrzeni.

3. Strefa wspinaczki rodzinnej – mini ścianki wspinaczkowe w tym też naturalne elementy krajobrazu/przyrody np. głazy przystosowane do wspinania również dla najmłodszych osób.

4. Strefa rowerowa – miasteczko rowerowe z pełną infrastrukturą niezbędną do nauki jazdy na rowerze w ruchu drogowym.

5. Strefa relaksu – Strefa odpoczynku. Obszar umiejscowiony z dala od ruchu ulicznego. Jednocześnie strefa zaprojektowana w ten sposób aby możliwe było użytkowanie tej przestrzeni jako miejsce spotkań dla większej liczby osób. Strefa ta będzie zawierała altankę, ławeczki oraz scenę plenerową.

6. Skatepark – nowy tor z urządzeniami wykonanymi z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.

7. Strefa siłowni plenerowej – wkomponowanie istniejącej siłowni w Lasku Schwerteńskim do Parku Rekreacji Przestrzennej.

8. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych, komunikacyjna, elementy uzupełniające.

Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia wyniesie 1 080 000 zł.

Cała wartość inwestycji szacowana jest wstępnie na 1 961 330 zł.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji a jego autorem i koordynatorem Bogusław Kmak – zastępca dyrektora MOSiR.

Koncepcja Rysunek_2

Koncepcja Rysunek_1

Artykuły Prasowe:

1sportowysacz.pl, Autor: Krystyna Kaczmarczyk:
2twójsacz.pl,
„Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej – projekt Urzędu Miasta Nowego Sącza – otrzymał 1,08 mln zł unijnego dofinansowania. Miasto dołoży drugie tyle i za niemal 2 mln zł zagospodaruje na nowo zaniedbane miasteczko rowerowe przy ul. Nadbrzeżnej.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Małopolskiego wsparł pomysł nowosądeckiego urzędu razem z 37 innymi projektami związanymi z rozbudową infrastruktury turystycznej w regionie”.
3twójsacz.pl,
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu ogłosił przetarg na projektowanie i wykonanie Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej. Dofinansowany ze środków UE obiekt powstanie w przyszłym roku na terenie miasteczka rowerowego przy ul. Nadbrzeżnej”.

4dts24.pl, Autor: Agnieszka Małecka

Do końca przyszłego roku na terenie dzisiejszego Miasteczka Rowerowego przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu będzie strefa zabaw dla dzieci, skatepark, ścianki wspinaczkowe i siłownia pod chmurką. Wszystko to w ramach projektu Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej, na którego realizację miasto otrzymało 1, 08 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. 
 Całość inwestycji zostanie sfinansowana za prawie 2 mln zł, (dokładnie 1 961 330 zł).
 Władze miasta chcą rewolucyjnej zmiany w zaniedbanym obecnie Miasteczku Rowerowym, dawniej tętniącym życiem”.
5ntvsadecka.pl, materiał video
W miejscu gdzie dziś znajduje się Miasteczko Rowerowe już za rok powstanie Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej. Będzie to miejsce dla całych rodzin, podzielone na 7 stref, każda o innym charakterze i przeznaczeniu. Pojawi się m.in. duży plac zabaw dla dzieci, strefa wspinaczki rodzinnej, skate park, strefa rowerowa a nawet miejsce do relaksu”.
6sądeczanin.info,
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za prawie dwa miliony złotych chce przekształcić niszczejące miasteczko rowerowe w Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej. Co to jest? Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż deklaruje, że będzie to jedyne takie miejsce w regionie a miasto już dostało ponad milion złotych dofinansowania z UE na realizacje inwestycji. Co za to i kiedy będą mieli sądeczanie?”
7starosądeckie.info,
 Park powstanie w miejscu dotychczasowego miasteczka rowerowego. Według wstępnej wyceny będzie kosztował blisko 2 miliony złotych, z tego 1 080 000 złotych to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w wyniku konkursu. – W konkursie, który rozpisał Urząd Marszałkowski, Nowy Sącz spisał się bardzo dobrze, przedstawiając dobry projekt i uzyskał dofinansowanie na poziomie, który chcieliśmy uzyskać – podkreśla Jerzy Gwiżdż. Warto zaznaczyć, że projekt zyskał bardzo wysoką ocenę Urzędu Marszałkowskiego (72 punkty)”
8miastons.pl,
 W minionym roku informowaliśmy, że w miejscu Miasteczka Rowerowego przy ul. Nadbrzeżnej ma powstać Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej. – Projekt kosztuje blisko 2 mln złotych, wg wstępnej wyceny, z czego 1,08 mln złotych to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w wyniku konkursu – wyjaśniał w lipcu ubiegłego roku Jerzy Gwiżdż, wiceprezydent Nowego Sącza”.

9nowysacz.pl,

 Miejski projekt „Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej” z poparciem członków Forum Subregionu Sądeckiego 9 maja odbyło się V Posiedzenie Forum Subregionu Sądeckiego, którego celem była kwalifikacja merytoryczna projektów subregionalnych, ubiegających się o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, złożonych przez samorządy oraz przedsiębiorców. Wstępnej weryfikacji poddane zostały projekty w ramach poddziałań 7.1.3 Drogi subregionalne, 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów oraz 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej. Forum Subregionu Sądeckiego zgromadziło przedstawicieli powiatowych i miejskich samorządów terytorialnych, a także właścicieli przedsiębiorstw – wnioskodawców projektów ww. poddziałań. Z ramienia Urzędu Miasta Nowego Sącza w forum uczestniczył Zastępca Prezydenta Wojciech Piech, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Marta Wieciech-Kumięga, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz Mirek oraz dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Alina Marek”.
10>przetargi.pl, ogłoszenie o przetargu
Zaprojektowanie i wykonanie Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej w Nowym Sączu w ramach projektu pn.: Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
LINK:http://www.przetargi.pl
11fundusze.małoplska.pl,
 W Łącku powstaną ścieżki biegowo – rowerowe (2,36 mln zł), natomiast w Nowym Sączupark rekreacji przestrzennej (1,08 mln zł). Gmina Niedźwiedź planuje budowę infrastruktury aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej (1,4 mln zł)”

12radiokraków.pl, Autor: Marta Jodłowska – audycja

W parku znajdzie się kilka stref aktywnego wypoczynku zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla osób starszych – podkreśla Małgorzata Grybel z sądeckiego magistratu – Plac zabaw dla dzieci będzie wyposażony w liczne huśtawki, trampoliny, piaskownice i inne urządzenia zabawowe. Powstanie też strefa zabaw dla dzieci i młodzieży oparta o urządzenia linowe typu „piramidy”. Powstanie miasteczko rowerowe do nauki jazdy na rowerze, skate park oraz scena i wiaty, gdzie będzie można wypoczywać”.